• Sprawy odszkodowawcze


• dochodzenie naprawienia szkód na osobie i majątkowych z wszelkiego rodzaju tytułów, w tym w szczególności:
- wypadków komunikacyjnych
- błędów w sztuce lekarskiej
- naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych
- dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń