• Sprawy pracownicze


• sprawy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę i rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia
• dochodzenie wynagrodzeń za pracę
• sprawy z zakresu zakazu konkurencji
• odwołania od wymierzonych kar porządkowych
• opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy